Đào tạo

Viện Nghiên Cứu Châu Á nghiên cứu và đào tạo nâng cao và chuyên sâu về các ngành kinh tế, văn hóa và giáo dục. Chương trình đào tạo của Viện nhằm cung cấp nguồn nhân lực cập nhật kiến thức hiện đại của thế giới cho các công ty trong và ngoài nước tại Việt Nam. Viện đã đào tạo hơn 11.000 học viên là học sinh tốt nghiệp phổ thông, đại học, các viên chức, các nhà lãnh đạo công ty Việt Nam và nước ngoài tại 2 Trung tâm: Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tếTrung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Quốc tế.